Anmeldung

thanhtran
05.08.2022, 12:21
Công trình sun riverpolis ?à n?ng

s? h?u D? án sun riverpolis ?à n?ng ph?n ?ông 3 y?u t? “Nh?t c?n th? – Nh? c?n giang – Tam c?n l?”, T? H?p Sun Riverpolis v?i ??a th? khôn cùng hoàn h?o, h??ng tr?n s?c s?ng ?ón dòng ch?y tài l?c lúc ???c dung hòa b?i ti?t ?i?u sôi ??ng thành th? v?i các tinh hoa b?t t?n c?a b?t ch?t bi?n tr?i.

D? án n?m ? v? trí thu?n l?i chi?n l??c trong k? ho?ch v?ng m?nh m? r?ng th? thành ?à N?ng v? phía Nam: ngay sát trung tình th?t xã, 4 m?t giáp sông, s?p bi?n.Phía Tây Nam giáp khu thành th? bi?t th? sinh thái, công viên v?n hoá làng quê và qu?n th? du l?ch sông n??c, phía ?ông B?c giáp tuy?n ph? tr?n H?ng ??o và Công viên v?n hóa l?ch s? Ng? Hành S?n. Thành ra, K?T Nam Hòa Xuân ???c h??ng nh?ng ti?n ích khôn cùng ??t giá v? k?t n?i.

- 5 phút t?i Bãi t?m S?n Th?y

- 7 phút ??n Khu danh th?ng Ng? Hành S?n

- 7 phút ??n Trung tình th?c th? tr?n ?à N?ng

- 15 phút t?i sân bay QT ?à N?ng

- 5 phút ??n B?nh viên 600 gi??ng

- 7 phút ??n Làng th? thao Tuyên S?n

- 10 phút t?i C?u R?ng

- 20 phút ??n Bán ??o S?n Trà

- 25 phút ??n Chùa Linh ?ng

- 25 phút t?i xã c? H?i An

Xem thêm : B?t ??ng s?n là gì? Nh?ng ??c tr?ng c? b?n c?a b?t ??ng s?n

BÁN ??O thiên ?àng XANH TRONG LÒNG t?nh thành BI?N


??i ngh?ch v?i ?m ? n?i th? tr?n th? trung tâm TP ?à N?ng, K?T Nam Xuân Hòa ???c gi? d? 1 bán ??o thiên ???ng thái hoà và khoáng ??t v?i kho?ng không gian xanh m??t c? cây hoa lá quy?n hòa mang s?c xanh yên ? c?a các dòng sông bao quanh co.

Tr?i r?ng trên di?n tích h?n 500ha, s? h?u c?m h?ng ngo?i hình theo cá tính nhi?t ??i, thân thi?n khi không, ?p ? tr?n v? trong sáng c?a ??t tr?i, T? H?p Sun Riverpolis là K?T sinh thái ven sông Nam Hòa Xuân h?a ?em l?i môi tr??ng s?ng lý t??ng, tràn tr? xúc c?m d?n l?i th?ng hoa.

n?i b?t là ??i công viên ven sông C? Cò n?m ngay tr?ng tâm K?T Nam Hòa Xuân có 6 ch? ?? khác bi?t: Công viên b?n du thuy?n, Công viên ngh? thu?t, Công viên th? thao, Công viên tr? th?, Công viên ven h?, Công viên b?t m?t s?ng. Có quy mô lên t?i 50ha và ???c ki?n t?o b?ng nhi?t huy?t c?a Ch? ??u c? s? tr? thành không gian xanh mát b?c nh?t ?ông Nam TP. ?à N?ng.

Tìm hi?u thêm : công ty phân ph?i b?t ??ng s?n ?à n?ng

Um ein Thema öffnen und Beiträge schreiben zu können musst du registriert und angemeldet sein!

Registrieren
Anmelden

Battle Gewinner